Stanovy spolku


Vinařský spolek  "sv. Michal“ - Bohutice


ZE DNE 20.5.2010.


 
Článek 1 - Vznik, název a sídlo


a)  Zakládající  členové,  aniž  by  tím  byla  dotčena  jejich  podnikatelská  volnost,  se
rozhodli  vytvořit  občanské  sdružení  fyzických  osob  s názvem:  Vina ř ský  spolek
“sv. Michal“ – Bohutice, (dále „Spolek“).
b) Sídlo Spolku: Bohutice 192,  671 76 Olbramovice, okres Znojmo
c) Spolek vzniká dnem registrace a zakládá se na dobu neurčitou.


 
Článek 2 - Předmět činnosti Spolku


a)  Sdružuje  fyzické  osoby  zabývající  se  vinohradnictvím  a  vinařstvím.  Koordinuje
jejich činnost a chrání jejich oprávněné zájmy. Mezi svými členy udržuje dobré vztahy
na zásadách porozumění a vzájemné pomoci.
b)  Zaujímá  stanoviska,  navrhuje  řešení  a  opatření  k  odborným,   hospodářským  a
politickým tématům, které se dotýkají vinohradnictví a vinařství v Bohuticích a zájmů
svých členů.
c)  Spolupracuje  se  samosprávnými  orgány  v Bohuticích,  a  veřejností.  V  těchto
vztazích  prosazuje  hospodářské,  profesní,  právní,  podnikatelské,  komerční  a  další
zájmy svých členů.
d)  Podílí  se  na  organizování  výstav  v oboru,  jak  místní  tak  i  regionální.  Díky  této
činnosti,  která  je  výdělečná,  může  Spolek  zajišťovat  vzdělávací  činnost,  např.
poradenskou  službu,  pořádat  zájezdy  a  exkurze.  Usiluje  o  pokrok  a  modernizaci
vinohradnictví a vinařství.
e) Usiluje o ochranu životního prostředí a o produkci zdravotně nezávadných výrobků
z hroznů révy vinné. 


Článek 3 - Vznik členství


a)  Členství  ve  Spolku  je  dobrovolné.  Členem  Spolku  se  může  stát  fyzická  osoba
starší  18  let,  která  souhlasí  se  stanovami,  jednajícím  řádem  a  podá  písemnou
žádost o přijetí.
b) Členství vznikne na základě rozhodnutí členské schůze na návrh výboru Spolku a
po zaplacení vstupního poplatku a členského příspěvku.
  

 
Článek 4 - Zánik členství


Členství ve Spolku zanikne:
-   odstoupením  od  členství,  z  vlastní  vůle,  bez  nároku  na  podíl  z vypořádání  a
vrácení příspěvků včetně zápisného
-   zrušením členství pro prokazatelné odmítnutí placení členských příspěvků,
-   vyloučením  (bez  nároku  na  podíl  z vypořádání  a  vrácení  příspěvků  včetně
zápisného)
-   ukončením činnosti Spolku,
-   úmrtím člena.  


Článek 5 - Ustanovení o vzniku a zániku členství


a) Proti návrhu výboru Spolku o vzniku a zániku členství lze podat písemnou stížnost
k členské schůzi, která o věci rozhodne s konečnou platností na svém nejbližším
zasedání. Proti rozhodnutí členské schůzi se nelze odvolat.
b) Člen může být vyloučen:
-   za hrubé a opakované porušení zásad soužití v organizaci,
-   byl-li pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný
trestný čin.
c) Členství člena je dobrovolné a může být kdykoliv ze strany člena ukončeno.
d)  Ukončení  členství  se  provede  bez  náhrady  vložených  prostředků  na  společnou
činnost.


Článek 6 - Práva a povinnosti člena

 

Člen Spolku má právo:
-   podílet se na činnosti Spolku
-   volit a být volen do orgánů Spolku,
-   obracet se na orgány Spolku se svými podněty, návrhy, dotazy apod.,
 
Člen Spolku je povinen:
-   dodržovat  stanovy  Spolku,  interní  předpisy  spolku  a  plnit  rozhodnutí  přijatá  jeho
orgány,
-   účastnit se aktivně práce ve Spolku a podílet se na ochraně přírody,
-   platit členské a účelové příspěvky,
-   chránit majetek Spolku a dbát o jeho dobré jméno
 


Článek 7- Orgány


Orgány Spolku jsou:
a) Členská schůze
b) Výbor Spolku
c) Kontrolní komise
a) Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Tvoří ji všichni členové Spolku.  
 
 

Členská schůze:
-   schází   se   nejméně    jednou   ročně   a   svolává   ji   písemně   výbor   Spolku
nejméně deset   kalendářních   dnů   předem,   současně   s   uvedením   programu
jednání. Členská schůze může být svolaná mimořádně kdykoliv, požádá - li o to
nejméně 1/3 členů Spolku, nebo rozhodne-li o mimořádném svolání výbor Spolku.
Pro svolání mimořádné členské schůze musí být uveden písemný důvod zaslaný
na předsedu a jednatele spolku,
-   z jednání členské schůze se pořizuje zápis, který podepíše předseda Spolku a dva
ověřovatelé, zvolení na zasedání členské schůze. Usnesení podepisuje předseda,
jednatel a dva ověřovatelé
 
Členská schůze rozhoduje o:
-   přijetí nových členů Spolku
-   výši zápisného
-   výši členských příspěvků
-   všech věcech, týkajících se majetku Spolku
-   vyloučení členů Spolku
-   ukončení činnosti Spolku
-   investičních a neinvestičních výdajích.
 
Členská schůze volí:
-   předsedu Spolku
-   jednatele, pokladníka Spolku a dva členy výboru
-   kontrolní komisi (dva členové)
Členská  schůze  schvaluje  svá  usnesení  a  závěry  nadpoloviční  většinou  hlasů
přítomných členů Spolku. V případě jednání o záležitostech spojených s  majetkem
Spolku  nebo  o  návrhu  na  vyloučení  člena  Spolku,  případně  o  ukončení  činnosti
Spolku, musí být usnesení schváleno nejméně 2/3 většinou všech zapsaných členů
Spolku.  Nesejde-li  se  na  členské  schůzi  potřebné  množství  členů,  svolá  výbor
členskou schůzi v náhradním termínu. Nesejde-li se potřebné množství členů ani po
druhém řádném svolání, rozhoduje členská schůze nadpoloviční většinou přítomných
členů Spolku  
b)  Výbor Spolku,
-   je tvořen předsedou Spolku, jednatelem, pokladníkem a dvěma členy spolku
-   členy výboru volí členská schůze na 2 roky
-   předseda zastupuje Spolek na veřejnosti a při jednáních s úřady a institucemi
-   jednatel zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti, nemoci nebo zaneprázdnění
 
Výbor Spolku:
-   rozpracovává, aktualizuje a realizuje program činnosti stanovený členskou schůzí
Spolku,
-   zaujímá stanoviska k aktuálním otázkám vinařství, organizaci a činnosti Spolku a
vzniklé situace řeší,
-   vydává vlastní pracovní směrnice,
-   stanoví odměny a finanční úhrady svým členům,
-   v případě zániku Spolku ustavuje likvidační komisi.
-   rozhoduje o svolání členské schůze
 
 

Výbor Spolku navrhuje:
-   výši čl. příspěvků a zápisného
-   program jednání členské schůze
-   roční pracovní program a náplň činnosti Spolku
-   vyloučení členů Spolku (viz. Čl. 3)
-   roční rozpočet Spolku
Výbor  Spolku  svolává  předseda  (jednatel)  Spolku,  minimálně  jednou  za  půl  roku,
jinak dle potřeby, případně požádá-li o to nejméně pět členů Spolku. Výbor se usnáší
nadpoloviční   většinou   hlasů   členů   výboru.   Zápis,   případně   usnesení   výboru
podepisuje předseda, jednatel a dva členové Spolku, které určí předseda (jednatel).

Výbor      se      za      svou      činnost      zodpovídá      členské      schůzi      Spolku.

Výbor je volen členskou schůzí.
c) Kontrolní  komise Spolku  je  volena  členskou  schůzí,  tvoří  ji  dva  členové.  Komise
kontroluje veškerou činnost Spolku. Za svou činnost se zodpovídá členské schůzi.
 
Kontrolní komise
-   ze svojí činnosti se zodpovídají pouze členské schůzi, které předkládají výsledky
kontrolní činnosti
-   mají právo nahlížet do písemných materiálů a kontrolovat hospodaření Spolku
-   mají  povinnost  provádět  nejméně  1x  ročně  kontrolu  hospodaření  Spolku  a
předložit písemnou zprávu o výsledku kontroly výboru a členské schůzi
-   zprávu podepisují oba členové
 


Článek 8 - Osoby oprávněné jednat jménem Spolku


Jménem Spolku mohou jednat:
-   předseda
-   jednatel zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti, nemoci nebo zaneprázdnění
-   členové spolku, pověření výborem Spolku.   
 


Článek 9 - Zdroje finančních prostředků


a)  Majetek  Spolku  tvoří  hmotný  a  nehmotný  majetek,  fondy,  pohledávky  a  jiná
majetková práva.
b) Zdroji majetku jsou:
-   hmotný majetek a majetková práva,
-   zápisné, členské příspěvky, příp. účelové příspěvky,  
-   výnosy akcí Spolku organizovaných v souladu s posláním Spolku,
-   dary, dotace, příp. jiné příspěvky státu, obcí a dalších organizací,
-   výnosy z kapitálových vkladů a úroky,
-   nájemné za použití majetku Spolku
-   návratné a nenávratné finanční pomoci


Článek 10 - Zásady hospodaření


a)  Výbor  Spolku  hospodaří  s  prostředky  Spolku  podle  rozpočtu  schváleného
členskou  schůzí.  Za  hospodaření  s  prostředky  je  výbor  zodpovědný  členské
schůzi.

b)  Evidenci  finančních  prostředků  vede  pokladník  Spolku,  který  spolu  s  předsedou
(jednatelem) Spolku zodpovídají za správné hospodaření s těmito prostředky.
c)  Výdaje  do  10  000,--  Kč  schvaluje  výbor.  O  výdajích  do  1  000,-  Kč  rozhoduje
předseda  (jednatel)  Spolku.  Účetnictví  Spolku  vede  pokladník  tak,  aby  bylo  v
souladu  s  účetními  předpisy  a  zákonnými  normami  platnými  v  době  činnosti
Spolku. 

Článek 11 - Ručení


Za své dluhy  ručí Spolek do výše svého majetku. Jednotliví členové Spolku neručí
svými majetky za dluhy Spolku.


 
Článek 12 - Ukončení činnosti Spolku - způsob vzájemného vypořádání


Sdružení zaniká:
-   dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným družstvem
-   pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění
a) V případě skončení členství ve Spolku se vložený členský podíl nevrací.
b)  V  případě  zániku  Spolku  se  rozdělí  aktiva  a  pasíva  mezi   jednotlivé  členy  podle
klíče  platného  pro  placení  příspěvku  v  roce  zániku  Spolku.  Za  likvidaci  Spolku
zodpovídá likvidační komise jmenovaná výborem.
c)  Jde-li  o  zánik  Spolku  rozhodnutím  Ministerstva  vnitra  ČR,  nebo  jiných  státních
orgánů, provede majetkové vypořádání likvidátor jimi určený.


 
Článek 13 - Závěrečná ustanovení


a)  Tyto  stanovy  nabývají  platnost  dnem  registrace  u  příslušného  orgánu  státní
správy,
b) Tyto Stanovy jsou závazné pro všechny členy a všechny orgány Spolku. Změna
těchto Stanov přísluší pouze Členské schůzi  Spolku, která může případné změny
schválit nejméně 2/3 většinou všech zapsaných členů Spolku,
c) Spolkové razítko je provedeno ve třech očíslovaných exemplářích, z nich razítko č.
1  je  používané  předsedou,  s  číslem  2  jednatelem  a  číslem  3  pokladníkem  při
vyřizování agendy Spolku. Tyto Stanovy nabývají platnosti dnem registrace Spolku
u Ministerstva vnitra ČR.
 
 PDF soubor